فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم

 

ارزشیابی اساتید از تاریخ 96/3/2 لغایت 96/3/23 توسط دانشجویان قابل انجام میباشد

لذا لازم است دانشجویان پس از ارزشیابی کارت ورود به جلسه امتحان را دریافت نمایند ؛

در غیر اینصورت از حضور دانشجویان به جلسه امتحانی جلوگیری بعمل می آید.