فهرست

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد ، عطر نفس بقیت الله آمد ؛ با جلوه ی سجاد و ابا الفضل و حسین ، یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد