فهرست

تغییر زمان دریافت کارت ورود به جلسه دانشجویان واجد شرایط علوم پایه

با سلام خدمت دانشجوی گرامی
با توجه به برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی  در روز پنجشنبه مورخ 95/12/19 ؛ لازم است راس ساعت 7:00 صبح آن روز جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود در محل برگزاری آزمون (دانشکده پیراپزشکی) حضور یابید.

<<روابط عمومی پردیس خودگردان>>