فهرست

قابل توجه دانشجویان پزشکی 92 مقطع فیزیوپات

 

امتحان فیزیولوژی خون

در روز شنبه مورخ  95/12/7 راس ساعت 13

در پردیس خودگردان برگزار می گردد.

<<روابط عمومی پردیس خودگردان>>