فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص سامانه انتقال

 

ویرایش اطلاعات سامانه انتقال (خروج) دانشجویان پردیس از تاریخ 96/9/20 لغایت 96/9/22 تمدید گردید .