فهرست

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در خصوص ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید از روز یکشنبه مورخ 1399/4/1  لغایت سه شنبه 1399/4/31  فعال می باشد ؛

عدم تکمیل ارزشیابی و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد .

 

آموزش پردیس خودگردان دانشگاه