فهرست

برنامه زمان بندی سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی نیمسال اول 1399-1400

میهمانی وانتقالی برای نیمسال اول1400- 1399                                                        

آدرسهای اینترنتی زیر برای ثبت نام  متقاضیان در زمان مقرر                                         

** سامانه درخواست ميهماني دانشجويانhttp://guest.behdasht.gov.ir

** سامانه درخواست انتقالي دانشجويانhttp://transmission.behdasht.gov.ir