فهرست

قابل توجه دانشجویان واجدشرایط امتحان علوم پایه اسفند 1397

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان واجدشرایط امتحان علوم پایه اسفند 1397

تاریخ امتحان جامع علوم پایه : 97/12/16

محل دریافت کارت آزمون  : دانشکده پیراپزشکی

ساعت دریافت کارت آزمون : 7:30 صبح

معاونت آموزشی پردیس خودگردان