فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم پزشکی ورودی 92 و 93 پردیس خودگردان

احتراما به اطلاع می رساند بنا به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه ، مقرر شد پروپوزال های تحقیقاتی شما دانشجویان عزیز پس از تایید و امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور ، به گروه آموزشی مربوط ارجاع و پس از تایید گروه فوق به مرکز تحقیقاتی ذیربط فرستاده و مرکز تحقیقاتی فوق پس از موافقت ، آن را جهت اقدام بعدی به شورای پژوهشی پردیس خودگردان ارسال تا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد .

مدیریت پژوهشی پردیس خودگردان