فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم رشته پزشکی مقطع علوم پایه

 

جهت تحویل کلید کمدهای لباس مستقر در دانشکده پزشکی 

به واحد اموال پردیس خودگردان ، آقای علی غلامی بیشه مراجعه نمایند .

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه