فهرست

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم در خصوص ارزشیابی اساتید

 

ارزشیابی اساتید روز سه شنبه مورخ 97/9/20 الی روز دوشنبه 97/10/10 می باشد ؛

عدم تکمیل ارزشیابی و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد .

 

آموزش پردیس خودگردان دانشگاه