فهرست

افتخار آفرینی دانشجوی پردیس خودگردان در آزمون علوم پایه پزشکی کشوری

 

کسب افتخار 2.5 درصد برتر آزمون علوم پایه پزشکی کشوری  توسط جناب آقای علی طاهری نژاد لداری دانشجوی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه را به ایشان ، خانواده محترم ، ریاست و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل تبریک گفته ، برای ایشان توفیقات روزافزون در دیگر عرصه های علمی را آرزومندیم .

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه