فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به تغییر ساختار چک های بانکی از سنتی به صیادی و غیر قابل وصول بودن چک های قدیمی ، مقتضی است به آن دسته از دانشجویانی که بابت شهریه تحصیلی خود به امور مالی پردیس خودگردان (چک) ارائه نموده اند حداکثر لغایت 97/8/30 جهت تعویض چک های مذکور به امور مالی دانشکده مراجعه نمایند.بدیهی است عدم مراجعه و تبعات عدم وصول چک ها در سر رسید مربوطه به عهده دانشجویان خواهد بود و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات میسر نخواهد بود .

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه