فهرست

مدارک لازم و برنامه زمانبندی تحویل مدارک حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 97 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

روز یک شنبه 97/7/1 از حرف الف - ذ

 روز دوشنبه 97/7/2 از حرف ر- غ

روز سه شنبه 97/7/3 از حرف ف - ی

مکان تحویل مدارک :

دانشگاه علوم پزشکی بابل - دانشکده پزشکی : رشته های پزشکی، فیزیوتراپی و دندان پزشکی  پردیس خودگردان

مدارک مورد نیازبرای ثبت نام دانشجویان پردیس خودگردان

         1 -اصل و کپی فیش بانکی مربوط به پرداخت مبلغ:

- پزشکی :  182،865،000 یکصد و هشتادو دو میلیون و هشتصد و شصت پنج هزار ریال

- دندانپزشکی : 165،000،000 یکصد و شصت و پنج میلیون  ریال

- فیزیوتراپی : 83،400،000 هشتاد و سه میلیون و چهارصد هزار ریال

به شماره حساب 2178455044008 نزد بانک ملی ایران ، به نام شعبه پردیس خودگردان(بین الملل) دانشگاه علوم پزشکی بابل

   تبصره : با ارائه معرفی نامه کتبی از بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بابل برای شاهد،آزادگان و جانبازان بالای

 %25 درصد ، مبالغ فوق بصورت 50%علی الحساب واریز شود.

           2- سفته با امضای2 نفر ضامن معتبر به شرح ذیل می باشد(ضمناً روی سفته توسط ولی دانشجو تکمیل و پشت آن

توسط ضامنین امضاء گردد).

برای رشته های پزشکی یک میلیارد و چهارصد میلیون  ریال 1،400،000،000 )

برای رشته های دندانپزشکی یک میلیارد و ششصد میلیون ریال( 1،600،000،000 )

برای رشته فیزیوتراپی چهارصد میلیون ریال ( 400،000،000 )

            3- اصل و کپی تعهد نامه محضری دانشجو

            4- اصل و کپی فرم محضری گواهی امضای دانشجو

            5- اصل و کپی فرم محضری گواهی امضای ولی دانشجو

            6- اصل و کپی فرم محضری گواهی امضای ضامنین

            7- هجده (18) قطعه عکس تمام رخ 4×3 زمینه سفید تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده )

            8- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه (3 سری)

            9-  اصل و کپی پشت و روی کارت ملی (3 سری)

           10- اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه درمانی (1 سری)

           11-  اصل و کپی گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی (3 سری)

          12- اصل و کپی کارنامه های ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (3 سری)

          13 - مدارک نشان دهنده وضعیت خدمت نظام وظیفه برای آقایان

          14- تأییدیه تحصیلی از اداره پست

          15- تأییدیه قبولی از سایت سازمان سنجش

          16- تمامی مدارکی که در ثبت نام اینترنتی اسکن و ارسال نموده اید را در قالب یک CD و یک کد رهگیری

در روز تحویل مدارک به همراه داشته باشید .

        17 - فرم شماره 1   )برای کلیه پذیرفته شدگان(

        18 - فرم شماره 4  )برای پذیرفته شدگان منطقه 1  رزمندگان و ایثارگران(

         19 - فرم شماره  6   )برای پذیرفته شدگان منطقه 2 و 3 (

                                                              

                                              جهت دریافت فرم های ثبت نام حضوری  کلیک  کنید.