فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم دوره استاجری

 

شایان توجه دانشجویان محترم پردیس خودگردان دانشگاه می باشد که قبل از معرفی آنان به مراکز درمانی ، لازم است قبلا تسویه حساب مالی بابت شهریه دوره های قبل و دوره استاجری در حسابداری پردیس خودگردان انجام شده باشد.لذا دانشجویان محترم ورودی سال های 92 و 93 مقتضی است لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/6/31 نسبت به تسویه حساب مالی دوره مذکور اقدام نمایند .بدیهی است در صورت عدم تسویه حساب ، امکان انتخاب واحد برای آنان میسر نمی باشد .

 

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه