فهرست

خرید یونیت برای دانشکده دندانپزشکی

تعداد 10 دستگاه یونیت دندانپزشکی از محل اعتبارات پردیس خودگردان دانشگاه(واحد بین الملل ) جهت امور آموزشی دانشجویان خریداری و در بخش های مختلف دانشکده دندانپزشکی مورد استفاده قرار گرفته است .

روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه