فهرست

خرید 8 دستگاه کمد لباس برای دانشجویان پردیس خودگردان

جهت بهره مندی و استفاده دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه در گروه های مختلف آموزشی ، تعداد 8 دستگاه کمد فلزی لباس 9 درب ، از محل اعتبارات دانشکده واحد بین الملل خریداری و در ساختمان دانشکده پزشکی مستقرر گردیده است .


روابط عمومی پردیس خودگردان دانشگاه