فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تا پایان وقت اداری مورخ 96/11/11 تمدید گردیده است .

آموزش پردیس خودگردان