فهرست

قابل توجه د انشجویان محترم در خصوص تمدید مهلت انتخاب واحد

 

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96  تا پایان ساعت 12 روز چهارشنبه تاریخ 96/6/15

تمدید گردیده است ؛ بدیهی است این تاریخ غیر قابل تمدید خواهد بود .

 

 آموزش پردیس خودگردان دانشگاه