فهرست

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط شرکت در امتحان جامع علوم پایه شهریور 96

 

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط شرکت در امتحان جامع علوم پایه شهریور 96

تاریخ  امتحان  :  96/6/2

شروع امتحان : 9 صبح

ساعت دریافت کارت : 7/30  صبح

مکان دریافت کارت ورود به جلسه : دانشکده پیراپزشکی