فهرست

اعضای شورای پژوهشی دندانپزشکی عمومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

1

دکتر مریم قاسمپور

دندانپزشکی کودکان

2

دکتر محمود خسروی

پریودانتیکس

3

دکتر نیلوفر جنابیان

پریودانتیکس

4

دکتر رضا قربانی پور

ارتودونتیکس

5

دکترز سینا حقانی فر

پرتونگاری دهان، فک وصورت

6

دکتر همایون علاقه مند

دندانپزشکی ترمیمی

7

دکتر منصوره محمدی

جراحی فک و صورت

8

دکتر عبدالحمید آل هوز

پروتز دندان

9

دکتر احسان موعودی

پرتونگاری دهان، فک وصورت

10

دکتر مریم سیدمجیدی

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

11

دکتر علی بیژنی

اپیدمیولوژی

12

دکتر میثم میرزائی

ارتودونتیکس

13

دکتر محمد مهدی نقیبی

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

14

دکتر الهام محمودی

اندودونتیکس

15

دکتر آتنا شیرزاد

بیماریهای دهان، فک و صورت

16

دکتر فریبا ازوجی

جراحی فک و صورت

17

دکتر سید علی سید مجیدی

مواد دندانی

18

دکتر محسن کرمی

مدیر پژوهشی پردیس خودگردان