فهرست

برنامه کلاسی

                      برنامه کلاسی هفتگی رشته پزشکی

ورودی 93

ورودی 94

 

دانلود

دانلود

ورودی 95

 

دانلود

ورودی 96

 

دانلود

ورودی 97

 

دانلود

                       برنامه کلاسی هفتگی رشته دندانپزشکی

ورودی 96

 

دانلود

ورودی97

 

دانلود

                     برنامه کلاسی هفتگی رشته فیزیوتراپی

ورودی 94

 

دانلود

ورودی 95

 

دانلود

ورودی 96

 

دانلود

ورودی 97

 

دانلود