فهرست

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99

برنامه کلاسی رشته پزشکی

پزشکی ورودی 96

پزشکی ورودی 97

پزشکی ورودی 98

پزشکی ورودی 99

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی رشته دندانپزشکی

دندانپزشکی ورودی 97

دندانپزشکی ورودی 98

دندانپزشکی ورودی 99

دانلود

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی رشته پرستاری

پرستاری ورودی 98

پرستاری ورودی 99

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی رشته فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ورودی 97

فیزیوتراپی ورودی 98

فیزیوتراپی ورودی 99

دانلود

دانلود

دانلود