فهرست

جلسه مشترک نمایندگان ، دبیر و اعضای شورای صنفی با ریاست و مدیران محترم پردیس خودگردان دانشگاه

جلسه مشترک نمایندگان ، دبیر و اعضای شورای صنفی جهت طرح سوالات و پیگیری امور و مشکلات دانشجویان محترم با حضور رئیس محترم پردیس جناب آقای دکتر سعید مهدوی عمران و مدیران محترم آموزشی ، پژوهشی و اداری پردیس خودگردان دانشگاه در تاریخ 97/9/25 در اتاق ریاست پردیس تشکیل گردید.